quat-mau

BẢNG MÀU

Trắng

Trắng sứ

1340

1460

1510

1580

1100

1390

1280

1160

1380

1080

1140

1150

1310

1150

1560

1450

1170

1130

1190

1500

1000

1180

1120

1360

2001-P

2041-P

2071-P

2101-P

2111-P

2141-P

2151-P

2161-P

2181-P

2211-P

2201-P

2221-P

2241-P

2251-P

2191-P

3181-P

2001-P

2002-P

2003-P

2004-P

2005-T

2006-D

2007-D

2008-A

2041-P

2042-P

2043-P

2044-T

2045-T

2046-D

2047-A

2048-A

2071-P

2072-P

2073-T

2073-T

2074-D

2075-D

2076-A

2077-A

3541-P

3542-P

3543-P

3544-T

3545-D

3546-D

3547-D

3548-A

3321-P

3322-P

3323-P

3324-T

3325-D

3326-D

3327-A

3328-A

3291-P

3292-P

3293-P

3294-P

3295-T

3296-D

3297-D

3298-A

3281-P

3282-P

3283-P

3284-T

3285-T

3286-D

2651-P

2652-P

2653-T

2654-T

2655-T

2656-D

2657-D

2658-A

2711-P

2712-P

2713-P

2714-P

2715-T

2716-D

2717-A

2718-A

2741-P

2742-P

2743-P

2744-T

2745-D

2746-D

2747-A

2748-A

2751-P

2752-P

2753-P

2754-T

2755-D

2756-D

2757-A

2758-A

2761-P

2762-P

2763-P

2764-T

2201-P

2202-P

2203-P

2204-T

2205-T

2206-D

2207-D

2208-A

2251-P

2252-P

2253-P

2254-P

2255-T

2256-T

2257-D

2258-A

2191-P

2192-P

2193-P

2194-T

2195-T

2196-D

2197-D

2198-A

3181-P

3192-P

3183-P

3184-P

3185-T

3186-D

3187-D

3188-A

2261-P

2262-P

2283-P

2284-P

2371-P

2372-P

2373-T

2374-T

2375-D

2376-D

2377-A

2378-A

2381-P

2382-P

2383-P

2384-T

2385-T

2386-D

2387-A

2388-A

2391-P

2392-P

2393-T

2394-T

2395-D

2396-D

2397-A

2398A

2391-A

2392-P

2393-T

2394-T

2395-D

2396-D

2397-A

2398-A

2401-P

2401-P

2403-P

2404-P

2561-P

2562-P

2563-T

2564-T

2565-D

2566-D

2567-A

2568-A

2591-P

2592-P

2596-P

2594-D

2595-D

2596-A

2597-A

2598-A

2601-P

2602-P

2603-P

2604-T

2605-D

2606-D

2607-A

2608-A

2621-P

2622-P

2623-P

2624-T

2625-D

2626-D

2627-A

2628-A

2631-P

2632-P

2633-P

2634-P

3021-P

3022-P

3023-P

3024-T

3025-T

3026-D

3027-A

3028-A

3051-P

3052-P

3053-P

3054-T

3055-D

3056-D

3057-D

3058-A

3061-P

3062-P

3063-P

3064-T

3065-D

3066-D

3067-A

3068-A

3081-P

3082-P

3083-P

3084-T

3085-T

3086-D

3087-A

3088-A

3101-P

3102-P

3103-P

3104-T

Màu sắc trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng đối chiếu lại trên cây màu, bảng màu do hãng cung cấp

mockup bang mau